Social Media
Stadshagen Nieuws
print zoom-in zoom-uit

Disclaimer

Op deze site is informatie te vinden over de ontwikkelingen en activiteiten in Stadshagen en van Wijkstichting Stadshagen Totaal. Bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site is uiterste zorgvuldigheid betracht. Wijkstichting Stadshagen Totaal geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. Noch garandeert Wijkstichting Stadshagen Totaal dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is of dat softwarefouten gecorrigeerd worden.

Wijkstichting Stadshagen Totaal is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van www.Stadshagentotaal.nl, veroorzaakt in het geheel of gedeeltelijk door verwaarlozing buiten haar schuld om in het interpreteren, rapporteren of het afleveren van de service en enige inhoud via de service. In geen enkel geval zal Wijkstichting Stadshagen Totaal aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site, en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Wijkstichting Stadshagen Totaal zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Wijkstichting Stadshagen Totaal geeft geen enkele garantie noch het aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Wijkstichting Stadshagen Totaal kan dus op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.

De informatie die op de site staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doeleinden. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijkstichting Stadshagen Totaal zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik en andere geschillen een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Terug naar boven